2012

HD
Jab Tak Hai Jaan (2012) 6.7

Jab Tak Hai Jaan (2012)

2012 176 min Movie
HD
Starlet (2012) 7

Starlet (2012)

2012 103 min Movie
HD
The Liability (2012) 5.7

The Liability (2012)

2012 95 min Movie
HD
Treasure Island (2012) n/a

Treasure Island (2012)

2012 87 min Movie
HD
Get the Gringo (2012) 6.5

Get the Gringo (2012)

2012 95 min Movie
HD
Paulette (2012) 6.4

Paulette (2012)

2012 87 min Movie
HD
Stand Up Guys (2012) 5.9

Stand Up Guys (2012)

2012 95 min Movie
HD
Hijacked (2012) 4.1

Hijacked (2012)

2012 86 min Movie
HD
Alex Cross (2012) 5.2

Alex Cross (2012)

2012 101 min Movie
HD
The Five-Year Engagement (2012) 5.8

The Five-Year Engagement (2012)

2012 124 min Movie
HD
Goats (2012) 5.7

Goats (2012)

2012 92 min Movie
HD
Columbus Circle (2012) 5.6

Columbus Circle (2012)

2012 82 min Movie
HD
Saint Street (2012) n/a

Saint Street (2012)

2012 n/a Movie
HD
Evim Sensin (2012) 6.5

Evim Sensin (2012)

2012 91 min Movie
HD
The Players (2012) 4.7

The Players (2012)

2012 109 min Movie
HD
Berberian Sound Studio (2012) 6.1

Berberian Sound Studio (2012)

2012 92 min Movie
HD
Stolen (2012) 5.3

Stolen (2012)

2012 96 min Movie
HD
6 Bullets (2012) 5.9

6 Bullets (2012)

2012 115 min Movie
HD
El Gringo (2012) 5.7

El Gringo (2012)

2012 98 min Movie
HD
Fire with Fire (2012) 5.7

Fire with Fire (2012)

2012 97 min Movie
HD
Maniac (2012) 5.9

Maniac (2012)

2012 89 min Movie
HD
Santa Paws 2: The Santa Pups (2012) 6.1

Santa Paws 2: The Santa Pups (2012)

2012 88 min Movie
HD
3 A.M. 3D (2012) 5.1

3 A.M. 3D (2012)

2012 96 min Movie
HD
Transit (2012) 5.5

Transit (2012)

2012 88 min Movie
HD
Save the Date (2012) 5.9

Save the Date (2012)

2012 98 min Movie
HD
The Third Half (2012) 6.4

The Third Half (2012)

2012 113 min Movie